کافه ی قدیمی !یاد بگیر پاشی ولی نه از این دنده !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیرو رفیق فابمو گذاشتم یه گوشه تا فراموش شه !

دَلقَـک !      11/11/1992

وقتی مردیم خاطره میشیم تا زندم قدرمو بدونین ! لــاشــیا.

دَلقَـک !      11/11/1992

نگا کن ببین تا کجاشی !

دَلقَـک !      11/11/1992

چه زود گذشت..شد 40 روز .. واقعا لیلا دیگه نیس.خیلی حرفا داشتیم با هم .. خیلی جاها قرار بود بریم خیلی کارا میخواستیم کنیمو فرصت نشد .. ینی منم قراره 30 سالم شد نباشم ؟! آینده ای نمیتونم تصور کنم برا خودم ..

دَلقَـک !      11/11/1992

یه عیده آشغالِ دیگه تو راهه !

دَلقَـک !      11/11/1992

این زجره چشایی که بی وقفه بیداره ...

دَلقَـک !      11/11/1992

شدی سوژه خنده کله شهر ! منم ساختمت کــــونی !

دَلقَـک !      11/11/1992

غم انگیزترین روزه زندگیمه... امروز کمرم شکست نه زیره تابوتش زیره باره بی حواسی و بی توجی که باید میکردمو نکردم..

- لیلای من رفت.

دَلقَـک !      11/11/1992

ها کن رو پنجره عکس قلب بکش منم حبس میکنمو گم میشم تو ابرا !

دَلقَـک !      11/11/1992

وای اگه خدا دس بزاره روت،دنیارو میبینی تو ا یه جای خوب !

دَلقَـک !      11/11/1992

آرزوهایی که بر باد رفت !

دَلقَـک !      11/11/1992

منم میخوام هرچی هستو نیستو یه جا بشکنم برم تو پنجره با دستو بازو بپرم،برمو دور شم ذره شمو نور شم ولی این ناشتایی آرومم میکنه.سیگاره سره صب !

دَلقَـک !      11/11/1992

لیوانه قهوه،سیگاره فلٌه !

دَلقَـک !      11/11/1992

اگه میشد همون اندازه که لازمه هربار میمردم !

دَلقَـک !      11/11/1992

هرچی وام بوده من گرفتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

اگه مردی دنیا بیا بخورش !

دَلقَـک !      11/11/1992

امرو خیلی حرف زدم.الانم خیلی بالام و راضی ! دلم واسه چند نفری تنگ شده ولی .. ! همیشه همینه.

دَلقَـک !      11/11/1992

پاشو پاشو صب شد !

دَلقَـک !      11/11/1992

چرا صلح مگه جنگیدن چشه!!
دَلقَـک !      11/11/1992

آخه گل پسرم تورو چه به گل پسرم ؟!

دَلقَـک !      11/11/1992

فهمیدم هیشکی نمیفهمتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

مغذ کوچیک حرفا بزرگ.واسه همینم هس که هرکسی حال نمیکنه بام

دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

دیشب بدترین شبه زندگیم بود

- به تخــ ـمــم

دَلقَـک !      11/11/1992

رفتارای لاتی نمیره تو کَتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیوارای این اتاق مثه سینماست ! هر دیوارش .

دَلقَـک !      11/11/1992

این ریه ها با سیگارای گرون خراب میشه !

دَلقَـک !      11/11/1992